מקורות

בראשית ח כב

 עד כל ימי הארץ זרע וקציר וקר וחם וקיץ וחרף ויום ולילה לא ישבתו

בראשית טו ה

ויאמר הבט נא השמימה וספר הכוכבים אם תוכל לספר אתם ויאמר לו כה יהיה זרעך    

בראשית רבה לט א

משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה אחת דולקת אמר תאמר שהבירה זו בלא מנהיג הציץ עליו בעל הבירה אמר לו אני הוא בעל הבירה כך לפי שהיה אבינו אברהם אומר תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג הציץ עליו הקב"ה ואמר לו אני הוא בעל העולם.

דברים ד יט

 ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השמים ונדחת והשתחוית להם

ויקרא רבא כט

ר' יאשיה פתח אשרי העם יודעי תרועה ה' באור פניך יהלכון ר' אבהו פתר קריא בחמשה זקנים בשעה שנכנסין לעבר את השנה, מה הקדוש ברוך הוא עושה מניח סנקליטין שלו ויורד ומשרה שכינתו ביניהן. באותה שעה מלאכי השרת אומרים: הא אלה הא אלה, הא תקוף הא תקוף, הא קשוט הא קשוט, מי שכתוב בו 'אל נערץ בסוד קדושים רבה ונורא על כל סביביו' (תהלים פט, ח) מניח סנקליטין שלו ויורד ומשרה שכינתו עם התחתונים, אלא שאם טעו הקדוש ברוך הוא מאיר עיניהם בהלכה, ההדא הוא דכתיב: ה' באור פניך יהלכון'

ראש השנה ח א

דכתיב תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו איזהו חג שהחדש מתכסה בו הוי אומר זה ר"ה

ראש השנה לד ב

אמר הקב"ה אמרו לפני בר"ה מלכיות זכרונות ושופרות מלכיות כדי שתמליכוני עליכם

שמות יב ב

החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה