מקורות

במדבר כ

ויאמר ה' אל משה ואל אהרן יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את ה' ויקדש בם

תהלים לג ד

1כי ישר דבר ה' וכל מעשהו באמונה.

מלכים ב כב ז

אך לא יחשב אתם הכסף הנתן על ידם כי באמונה הם עשים.

רש"י בראשית ב ב

מה היה העולם חסר, מנוחה, באת שבת באת מנוחה, כלתה ונגמרה המלאכה.

רש"י שמות כ ט

כשתבא שבת, יהא בעיניך כאלו מלאכתך עשויה, שלא תהרהר אחר מלאכה.

סידור ליל שבת

אתה קדשת את יום השביעי לשמך תכלית מעשה שמים וארץ.

סידור ליל שבת נוסח ספרד

כגוונא דאינון מתייחדין לעילא באחד אוף הכי איהי אתיחדת לתתא ברזא דאחד למהוי עמהון לעילא חד לקבל חד קודשא בריך הוא אחד לעילא לא יתיב על כורסייא דיקריה עד דאיהי אתעבידת ברזא דאחד כגוונא דיליה למהוי אחד באחד והא אוקימנא רזא דה' אחד ושמו אחד, רזא דשבת איהי שבת דאתאחדא ברזא דאחד למשרי עלה רזא דאחד, צלותא דמעלי שבתא דהא אתאחדת כורסייא יקירא קדישא ברזא דאחד ואתתקנת למשרי עלה מלכא קדישא עלאה, כד עייל שבתא איהי אתיחדת ואתפרשת מסטרא אחרא וכל דינין מתעברין מינה ואיהי אשתארת ביחודא דנהירו קדישא ואתעטרת בכמה עטרין לגבי מלכא קדישא וכל שולטני רוגזין ומארי דדינא כלהו ערקין ואתעברו מינה ולית שולטנא אחרא בכלהו עלמין, ואנפהא נהירין בנהירו עלאה ואתעטרת לתתא בעמא קדישא וכלהו מתעטרן בנשמתין חדתין, כדין שירותא דצלותא לברכא לה בחדוה בנהירו דאנפין ולומר ברכו את ה' המבורך

משנה עוקצין ג יב

אמר רבי שמעון בן חלפתא לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום שנאמר (תהלים כ"ט) ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום.

בבלי שבת י ב

אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בבית המרחץ, משום שנאמר ויקרא לו ה' שלום.

במדבר טז ג

ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אלהם רב לכם כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם ה'.

ישעיה לג טז

הוא מרומים ישכן מצדות סלעים משגבו לחמו נתן מימיו נאמנים.

ירמיה טו יח

למה היה כאבי נצח ומכתי אנושה מאנה הרפא היו תהיה לי כמו אכזב מים לא נאמנו.

ישעיה כב כג

ותקעתיו יתד במקום נאמן והיה לכסא כבוד לבית אביו.

נחמיה ט ח

ומצאת את לבבו נאמן לפניך.

שיר השירים ח ט

אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף, ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז.

בראשית ב ד

אלא תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות ה' אלהים ארץ ושמים.

בראשית רבה יב ט

אמר רבי יהושע בן קרחה בהבראם באברהם בזכותו של אברהם.

תהילים פט א

משכיל לאיתן האזרחי.

ויקרא רבה ט א

איתן זה אברהם אבינו על שם (תהלים פט) משכיל לאיתן האזרחי

רמב"ם עבודת כוכבים א ב

עד שנולד עמודו של עולם והוא אברהם אבינו

דברים לב ד

הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא.

ספרי האזינו ב

אל אמונה. שהאמין בעולם ובראו.

קידושין כב ב

עבד כנעני נקנה במשיכה כיצד, תקפו ובא אצלו קנאו, קראו ובא אצלו לא קנאו. והתניא וכו' כיצד במשיכה קורא לה והיא באה או שהכישה במקל ורצתה לפניו כיון שעקרה יד ורגל קנאה וכו' אמרי בהמה אדעתא דמרה אזלה עבד אדעתיה דנפשיה קאזיל אמר רב אשי עבד קטן כבהמה דמי.

שמות ה כג

ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך.

שמות ו

ויאמר ה' אל משה עתה תראה אשר אעשה לפרעה כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו. וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני ה'. וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה' לא נודעתי להם.

רש"י שמות ו ג

וארא – אל האבותבאל שדי – הבטחתים הבטחות ובכולן אמרתי להם אני אל שדיושמי ה' לא נודעתי להם – לא הודעתי אין כתיב כאן אלא לא נודעתי לא נכרתי להם במדת אמתית שלי שעליה נקרא שמי ה' נאמן לאמת דברי שהרי הבטחתים ולא קיימתי

שמות רבה ו ד

וארא אל אברהם אמר לו הקב"ה למשה חבל על דאבדין ולא משתכחין הרבה פעמים נגליתי על אברהם יצחק ויעקב באל שדי ולא הודעתי להם כי שמי ה' כשם שאמרתי לך ולא הרהרו אחר מדותי

במדבר כ כד

יאסף אהרן אל עמיו כי לא יבוא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל על אשר מריתם את פי למי מריבה.

רמב"ם תלמוד תורה ג יב

אין דברי תורה מתקיימין במי שמרפה עצמו עליהן ולא באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה אלא במי שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד ולא יתן שינה לעיניו ולעפעפיו תנומה אמרו חכמים דרך רמז זאת התורה אדם כי ימות באהל אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו באהלי החכמים.

במדבר יז ה

ולא יהיה כקורח וכעדתו.