מקורות

איוב יב יא

הלא אזן מלין תבחן וחך אוכל יטעם

בית יוסף אורח חיים רז

פירוש הברכה בורא נפשות רבות וכל מה שהם חסרים וכו'. כלומר וחסרונם הוא מלשון רק כל מחסורך עלי שהוא כל צרכי סיפוק והכי קאמר בורא נפשות רבות וכל צרכי סיפוקן שהם הדברים שהם הכרחיים לצורך קיום חיותן כמו לחם ומים וגם על כל שאר הדברים שבראת שאינם הכרחיים לצורך קיום חיותן ואינם אלא להתענג דהיינו פירות וכיוצא בהם שאינם מוכרחים לצורך קיום החיות

בראשית כז ד

ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי והביאה לי ואכלה בעבור תברכך נפשי בטרם אמות

בראשית כז מ

ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעבד והיה כאשר תריד ופרקת עלו מעל צוארך

ברכות מ א

בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם מדת בשר ודם כלי ריקן מחזיק מלא אינו מחזיק אבל הקב"ה אינו כן מלא מחזיק ריקן אינו מחזיק שנאמר ויאמר אם שמוע תשמע אם שמוע תשמע ואם לאו לא תשמע ד"א אם שמוע בישן תשמע בחדש ואם יפנה לבבך שוב לא תשמע:

דברים כט כב

גפרית ומלח שרפה כל ארצה לא תזרע ולא תצמח ולא יעלה בה כל עשב כמהפכת סדם ועמרה אדמה וצביים אשר הפך ה' באפו ובחמתו

ירמיהו יז ו

והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבוא טוב ושכן חררים במדבר ארץ מלחה ולא תשב

מגילה יב א

דכתיב בשנת אחת למלכו אני דניאל בינתי בספרים, מדקאמר בינתי – מכלל דטעה.

מנחות כא א

תמלח למאי אתא לכדתניא: במלח – יכול תבונהו ת"ל: תמלח; אי תמלח, יכול במי מלח ת"ל: במלח…מאי תבונהו אמר רבה בר עולא, הכי קאמר: יכול יתבוננו כתבן בטיט. אמר ליה אביי: אי הכי, יתבוננו מיבעי ליה אלא אמר אביי: יכול יעשנו כבנין. אמר ליה רבא: אי הכי, יבננו מיבעי ליה אלא אמר רבא: יכול תבונהו. מאי תבונהו אמר רב אשי: יכול יתן בו טעם כבינה תלמוד לומר: תמלח.

רש"י בראשית כה כז

יודע ציד – לצוד ולרמות את אביו בפיו, ושואלו אבא היאך מעשרין את המלח ואת התבן, כסבור אביו שהוא מדקדק במצות:

תולדות כה כח

ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אהבת את יעקב