הוראות הפעלה

כל שיעור באתר, מוצג כשהוא מפורט לנושאים ותתי נושאים, ומלווה במקורות וציטטות המוזכרות בו.

הנושאים והמקורות, משמשים הן כעזר וליווי ללומד המאזין לשיעור, והן כמפתח לחיפוש שיעורים העוסקים בנושאים או במקורות שהמחפש מתעניין בהם.

האזנה לשיעור

בזמן האזנה לשיעור, יופיע פס האזנה בתחתית העמוד, הופעת פס האזנה לא מושפעת משיטוט באתר בזמן השיעור.

תצוגת נושאים ומקורות

בנוסף לפס ההאזנה, יופיעו לפני הלומד שתי שדות, הימני – מקורות וציטטות המוזכרות בשיעור, והשמאלי – נושאים ותתי נושאים המתבארים בשיעור.

 

מקורות וציטוטים

הציטטות מופיעות באופן נסתר תחת רשימת המקורות, כאשר הלומד מצביע על מקור מסוים, נפתח לפניו הציטוט.

בדרך כלל לא הובאו מקורות ידועים ומפורסמים מאוד, וכן לא פסוקים ומאמרים שלא התבארו כלל בשיעור, אלא הוזכרו בדרך אגב.

נושאים ותתי נושאים

בצד שמאל – מופיעה רשימת הנושאים ותתי הנושאים המתבארים בשיעור.

הן הנושאים והן תתי הנושאים המוצגים, מהווים קישור לתחומים ולנושאים להם הם שייכים. ולכן אם תוך כדי השיעור הלומד מעוניין לראות היכן עוד הרחיב הרב בנושאים הנידונים, יכול לבחור באחד מהם, ויופיעו לפניו הנושאים בהרחבה.

בחירה ושיוט בתוך הנושאים והמקורות, לא משפיעים על הפעלת השיעור והצגת פס ההאזנה בתחתית העמוד.

 

חיפוש

חיפוש שיעור, יכול להתבצע בכמה אופנים: חיפוש לפי פרשה, שנה, נושא, מקור וציטוט.

חיפוש לפי פרשה ושנה

בהצבעה על 'פרשה', תיפתח רשימת הפרשות.

יש לבחור פרשה, ולאחר מכן לבחור – 'חיפוש'. במידה וחפצים בשיעור שנאמר בשנה מסוימת, ניתן להצביע – בנוסף לפרשה – על שדה 'שנה', ולמקד את החיפוש לשנה זו.

בבחירת 'שנה' ללא פרשה, יופיעו כל השיעורים שנאמרו באותה שנה.

כללים לחיפוש לפי פרשות

 • שם הפרשה נבחר על פי תאריך אמירת השיעור, ולא על פי תוכנו.

פעמים רבות, שיעור על שם פרשה מסוימת, נסוב על פרשת השבוע הקודם, ויתכן שבשבוע שלאחריו תתבאר הפרשה הנוכחית. [ניתן לבדוק זאת טרם שמיעת השיעור, על ידי בחינת נושאי השיעור].

 • מצוינים אך ורק שמות הפרשות.

אע"פ שבמועדים ובזמנים מסוימים, כגון: חנוכה, ארבע פרשיות, ספירת העומר, בין המצרים, חודש אלול וכדו' – דיבר הרב זצ"ל על מועדים אלו, לא צוינו אלא שמות הפרשות, למעט ראש השנה ויום הכיפורים כאשר חלו בשבת.

חיפוש לפי נושאים

הנושאים חולקו לשלשה רמות – תחומים, נושאים ותת נושאים.

לכל שיעור מצורפת רשימת תתי הנושאים המתבארים בו, מסודרים תחת כותרות הנושאים אליהם הם שייכים.

מציאת נושא על פי קטגוריות:

בשדה הבחירה בוחרים 'נושא'.

לעיני המחפש יפתח המיצג הבא:

בעמודה מימין מסודרים התחומים, כאשר בגרירת העכבר אל אחד מהם, יתגלו בעמודות השמאליות רשימת הנושאים שתחת כל תחום בפני עצמו [במקרה שלנו: תחום – 'אותיות מילים ומספרים'].

כאשר נבחר נושא מסוים, הוא יופיע בשדה העליונה במקום המילה 'נושא', יש לבחור – 'חיפוש', אז יופיעו תחתיו כל השיעורים ותתי הנושאים המקושרים אל נושא זה.

בעמודה מימין מופיעים תתי הנושאים המקושרים לנושא זה, ומשמאל רשימת השיעורים. כאשר נבחר באחד מתתי הנושאים, יצטמצמו השיעורים לאותם שמדובר בהם על תת נושא זה.

כללים לחיפוש על פי נושאים:

 • הנושאים מהווים את הנידון המרכזי בכל שיעור, יתכן ובדרך אגב הרב ביאר עוד עניינים, בדרך כלל העניינים שביאר בדרך אגב בשיעור זה, מתבארים בארוכה בשיעור אחר, ולכן לא צוינו ברשימת הנושאים.
 • ישנם נושאים רחבים, המסתעפים לכמה תחומים, וכדאי לבדוק בכולם.

לדוגמא – ענינים הקשורים ביציאת מצרים, ניתן למצוא תחת 'כלל ישראל' [יציאת מצרים, המטה וכו'], תחת 'אמונה' [קריעת ים סוף, עשרת המכות], ותחת 'מצוות' [חמץ ומצה, סיפור יציאת מצרים].

 • כמו כן, בתחום 'מועדים', הרבה מהנושאים הקשורים אליהם התבארו במקומות שונים.

לדוגמא – פורים, התבאר גם תחת 'אישים – המן', תחת 'חודשים – חודש אדר', תחת 'חלקי התורה – ארבע פרשיות, פרשת שקלים, זכור, פרה, החודש', וכן תחת – 'אומות העולם – עמלק, ארבע מלכויות'.

חנוכה – 'אומות העולם – יון, חכמת יון'.

 

כמו כן לתשומת לב, שני זמנים לא מופיעים כלל בתחום 'מועדים':

חג הפסח – אין עליו ערך במועדים, כי בבין הזמנים לא מסר הרב שיעורים. אולם ניתן למצוא ערכים רבים הקשורים אליו במקומות אחרים – 'חודשים – חדש ניסן', וכן כל מה שקשור ליציאת מצרים כנ"ל.

עשרה בטבת – כידוע הרב זצ"ל, צירף תמיד את ימי ח-י בטבת יחד, ולכן כל הנושאים הללו, מתבארים תחת התחום 'חודשים – חודש טבת'.

כמו כן, במועד חג הסוכות, אין הרבה ערכים, כי הוא חל בימי בין הזמנים, כנ"ל.

חיפוש לפי מקורות וציטוטים

בשדה החיפוש, ניתן לחפש מקור או ציטוט, על ידי הזנת מראה מקום או לשון.

יופיעו רשימת השיעורים אשר בהם מופיע מקור זה, או לשון זה.

כללים לחיפוש מקור:

 • את המקורות יש להזין ברצף – מקור, פרק, פסוק. מקור, פרק, הלכה. וכדו'. ללא פסיק וללא מקף.

דוגמא: כדי לחפש את פסוק ב' בפרק ד' בחומש ויקרא יש להקליד כך: ויקרא ד ב.

דוגמאות נוספות: דברי הימים ב מג ד [דברי הימים ב', פרק מג, פסוק ד].  שו"ע אורח חיים לג ד [שולחן ערוך, חלק אורח חיים, סימן לג הלכה ד]. משנה יומא ג ט [משניות מסכת יומא, פרק ג' משנה ט]. רמב"ם יסודי התורה א ב.

 • כאשר מחפשים מפרשים המתייחסים לטקסט מסוים, יש להקיש בתחילה את שם המפרש, ואח"כ את המקור בסדר הנ"ל.

ולדוגמא: אם ברצוננו לחפש את פירוש הרמב"ן על הפסוק הנ"ל, נקליד כך: רמב"ן ויקרא ד ב.

דוגמאות נוספות: רבנו בחיי דברים ל ז. גר"א משלי ט ב. גר"א ספר יצירה ב א. בית הלוי בראשית מו ד.

 • מדרשים ותרגומים יש לציין 'מדרש' או 'תרגום' או 'ילקוט', מלבד מדרש רבה ותנחומא ותרגום אנקלוס.

דוגמאות: בראשית רבה מד ב. שיר השירים רבה ח ג. תנחומא ויגש י. אונקלוס בראשית א א.

מדרש ילמדנו בראשית א. מדרש תהלים קיד. תרגום יונתן במדבר ד ג. תרגום ירושלמי שמות יד א.

 • המפרשים צוינו בשמותיהם הרגילים בראשי תיבות, מלבד זה הכל בכתיב מלא.

רש"י, רמב"ם, רמב"ן, רשב"א וכדו'. רבנו ניסים. רבנו בחיי. טור. שו"ע.

 • תפילות שונות צוינו כך: סידור תפילת שחרית. סידור תפילת המועדים. מחזור מוסף ראש השנה.
 • ספרי מהר"ל לציין כך: מהר"ל גור אריה בראשית כא לג. מהר"ל באר הגולה ג ב.