מקורות

ויקרא כג יב

ועשיתם ביום הניפכם את העמר כבש תמים בן שנתו לעלה לה':

שמות טז

זה הדבר אשר צוה ה' לקטו ממנו איש לפי אכלו עמר לגלגלת מספר נפשתיכם איש לאשר באהלו תקחו: וכו' וימדו בעמר ולא העדיף המרבה והממעיט וכו': ויהי ביום הששי לקטו לחם משנה שני העמר לאחד וכו': ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה' מלא העמר ממנו למשמרת לדרתיכם וכו': והעמר עשרית האיפה הוא:

ויקרא רבה אמור כח

אמר רבי ברכיה אמר הקדוש ברוך הוא למשה לך אמור להם לישראל כשהייתי נותן לכם את המן הייתי נותן עומר לכל אחד ואחד מכם הה"ד (שמות טז) עומר לגלגולת ועכשיו שאתם נותנים לי את העומר אין לי אלא עומר אחד מכלכם ולא עוד אלא שאינו של חטים אלא של שעורים לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להם והבאתם את עומר.

עירובין פג א

תנו רבנן ראשית ערסתם כדי עיסותיכם וכמה עיסותיכם כדי עיסת המדבר וכמה עיסת המדבר דכתיב והעמר עשרית האפה הוא מכאן אמרו שבעה רבעים קמח ועוד חייבת בחלה שהן ששה של ירושלמית שהן חמשה של ציפורי מכאן אמרו האוכל כמדה זו הרי זה בריא ומבורך יתר על כן רעבתן פחות מכאן מקולקל במעיו

דברים כד יט

כי תקצר קצירך בשדך ושכחת עמר בשדה לא תשוב לקחתו

רש"י דברים כד יט

ושכחת עומר – ולא גדיש. מכאן אמרו עומר שיש בו סאתים ושכחו אינו שכחה:

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח מסכתא דויסע ב

לא נתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן

ילקוט שמעוני משלי רמז תתקסא

כצרור אבן במרגמה, אמר רב כל השונה לתלמיד שאינו הגון כאלו זורק אבן למרקוליס שנאמר כצרור אבן במרגמה כן נותן לכסיל כבוד, ואין כבוד אלא תורה שנאמר כבוד חכמים

משלי כו ח

כצרור אבן במרגמה כן נותן לכסיל כבוד:

ויקרא כג טו

וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימת תהיינה:

ויקרא רבה אמור כח

רי"א לעולם אל תהי מצות העומר קלה בעיניך שע"י מצות העומר זכה אברהם לירש את ארץ כנען הה"ד (בראשית יז) ונתתי לך ולזרעך אחריך ע"מ ואתה את בריתי תשמור ואיזה זה מצות העומר,