מקורות

גר"א משלי ו לב

נואף אשה חסר לב וכו' והענין כי שבעה מדורי גיהנם הן כמ"ש בגמרא, וההולך אחר התאוה והחמדה נידון בבאר שחת כמ"ש כי שוחה עמוקה זונה ובאר צרה נכריה, והנידון בז' מדורי גיהנם נידון י"ב חודש וכו' וריב"ן סבר ז' שבועות נגד הז' מדורין, אבל הנידון בבאר שחת הוא נשחת שם וכו'

במדבר כח כו

וביום הביכורים בהקריבכם מנמחה חדשה ליהוה בשבעתיכם מקרא קדש יהי לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו.

בראשית כא

ויאמר אבימלך אל אברהם מה הנה שבע כבשות האלה אשר הצבת לבדנה. על כן קרא למקום ההוא באר שבע כי שם נשבעו שניהם.

רמב"ם תמידין ומוספין ז כב

מצות עשה לספור שבע שבתות תמימות מיום הבאת העומר שנאמר וספרתם לכם ממחרת השבת שבע שבתות ומצוה למנות הימים עם השבועות שנאמר תספרו חמשים יום

רש"י שבת קד א

אמת מרחקן מיליה. זו בתחילת אל"ף בית וזו באמצע וזו בסוף.

שבת קד א

שי"ן שקר תיו אמת, מאי טעמא שקר מקרבן מיליה אמת מרחקן מיליה, שיקרא שכיח קושטא לא שכיח.

שמות כ יא

כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ