מקורות

בבא קמא צא ב

דרבי יוחנן קרי למאני מכבדותא

ברכות נח א

לך ה' הגדולה זו מעשה בראשית וכן הוא אומר {איוב ט-י} עושה גדולות עד אין חקר והגבורה זו יציאת מצרים שנאמר {שמות יד-לא} וירא ישראל את היד הגדולה וגו' והתפארת זו חמה ולבנה שיעמדו לו ליהושע שנאמר {יהושע י-יג} וידום השמש וירח עמד וגו' והנצח זו מפלתה של רומי וכן הוא אומר {ישעיה סג-ג} ויז נצחם על בגדי וגו' וההוד זו מלחמת נחלי ארנון שנאמר {במדבר כא-יד} על כן יאמר בספר מלחמות ה' את והב בסופה וגו' כי כל בשמים ובארץ זו מלחמת סיסרא שנאמר {שופטים ה-כ} מן שמים נלחמו הכוכבים ממסלותם וגו' לך ה' הממלכה זו מלחמת עמלק וכן הוא אומר {שמות יז-טז} כי יד על כס יה והמתנשא זו מלחמת גוג ומגוג וכן הוא אומר {יחזקאל לח-ג} הנני אליך גוג נשיא ראש משך ותובל לכל לראש אמר. רב חנן בר רבא אמר ר' יוחנן אפילו ריש גרגיתא מן שמיא מנו ליה במתניתא תנא משמיה דרבי עקיבא לך ה' הגדולה זו קריעת ים סוף והגבורה זו מכת בכורות והתפארת זו מתן תורה והנצח זו ירושלים וההוד זו בית המקדש:

דברים ה ד

פנים בפנים דבר יהוה עמכם בהר מתוך האש:

נדרים כ ב

תניא {שמות כ-כ} בעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה לבלתי תחטאו מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא מיכן אמרו סימן יפה באדם שהוא ביישן

ויקרא יט לב

מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני יהוה:

כתובות יז א

תנו רבנן מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה אמרו עליו על רבי יהודה ברבי אלעאי שהיה מבטל תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה במה דברים אמורים כשאין עמו כל צרכו אבל יש עמו כל צרכו אין מבטלין וכמה כל צרכו אמר רב שמואל בר איני משמיה דרב תריסר אלפי גברי ושיתא אלפי שיפורי ואמרי לה תליסר אלפי גברי ומינייהו שיתא אלפי שיפורי עולא אמר כגון דחייצי גברי מאבולא ועד סיכרא רב ששת ואיתימא רבי יוחנן אמר נטילתה כנתינתה מה נתינתה בששים רבוא אף נטילתה בששים רבוא וה"מ למאן דקרי ותני אבל למאן דמתני לית ליה שיעורא:

תמורה כח ב

והכתיב {דברים יב-ג} ואבדתם את שמם כל העשוי לשמם ההוא לכנות להם שם הוא דאתא לבית גליא קרינן אותו בית כריא פני המולך פני כלב