מקורות

שבת פח א

דרש ההוא גלילאה עליה דרב חסדא בריך רחמנא דיהב אוריאן תליתאי לעם תליתאי על ידי תליתאי ביום תליתאי בירחא תליתאי כמאן כרבנן:

רש"י שבת פח א

עליה דרב חסדא – לפני רב חסדא וכו' אוריאן תליתאי – תורה נביאים וכתובים, לעם תליתאי כהנים לוים וישראלים: על יד תליתאי – משה תליתאי לבטן, מרים אהרן ומשה: ביום תליתאי – לפרישה:

במדבר ט

ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא ויקרבו לפני משה ולפני אהרן ביום ההוא. ויאמרו האנשים ההמה אליו אנחנו טמאים לנפש אדם למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן יהוה במעדו בתוך בני ישראל. ויאמר אלהם משה עמדו ואשמעה מה יצוה יהוה לכם. והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה וחדל לעשות הפסח ונכרתה הנפש ההוא מעמיה כי קרבן יהוה לא הקריב במעדו חטאו ישא האיש ההוא.

שמות כ ב

אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים.

שיר השירים רבה א ט ד

רבי יודן בשם רבי יודא ב"ר סימון ורבי יהודה ורבי נחמיה ר' יהודה אומר בשעה ששמעו ישראל אנכי ה' אלהיך נתקע תלמוד תורה בלבם וכו' רבי נחמיה אמר בשעה ששמעו ישראל לא יהיה לך נעקר מלבם יצר הרע

בראשית כא

ויאמר אבימלך אל אברהם מה הנה שבע כבשת האלה אשר הצבת לבדנה. ויאמר כי את שבע כבשת תקח מידי בעבור תהיה לי לעדה כי חפרתי את הבאר הזאת. על כן קרא למקום ההוא באר שבע כי שם נשבעו שניהם.

דברים ה כב

ועתה למה נמות כי תאכלנו אש הגדלה הזאת אם יספים אנחנו לשמע את קול יהוה עוד ומתנו.