מקורות

שמות כד י

ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטהר

בראשית ל כז

ויאמר אליו לבן אם נא מצאתי חן בעיניך נחשתי ויברכני יהוה בגללך: ויאמר נקבה שכרך עלי ואתנה

ויקרא כד טז

ונקב שם יהוה מות יומת רגום ירגמו בו כל העדה כגר כאזרח בנקבו שם יומת

הושע ב א

והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר

יומא כב ב

אמר רבי שמואל בר נחמני ר' יונתן רמי כתיב והיה מספר בני ישראל כחול הים וכתיב אשר לא ימד ולא יספר, לא קשיא כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום כאן בזמן שאין עושין רצונו של מקום

בראשית טו

ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספר הכוכבים אם תוכל לספר אתם ויאמר לו כה יהיה זרעך: והאמין ביהוה ויחשבה לו צדקה

ישעיהו מ כו

שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה המוציא במספר צבאם לכלם בשם יקרא

שמות לא יז

כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש

סנהדרין לח א

חכמות בנתה ביתה חצבה עמודיה שבעה וכו' חצבה עמודיה שבעה אלו שבעת ימי בראשית

תו"ס סנהדרין לח א

דבשבעה ימים נברא העולם, אע"פ שבששה ימים נברא העולם, מכל מקום היה חסר מנוחה עד שבא שבת בא מנוחה והיינו דכתיב ויכל אלהים ביום השביעי

דברים ד יט

ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השמים ונדחת והשתחוית להם ועבדתם אשר חלק יהוה אלהיך אתם לכל העמים תחת כל השמים

שמות לב כד

ואמר להם למי הזהב התפרקו ויתנו לי ואשלכהו באש ויצא העגל הזה

שמות לב ד

ויקח מידם ויצר אתו בחרט ויעשהו עגל מסכה ויאמרו אלה אלהיך ישראל

שמות י ב

ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותתי אשר שמתי בם וידעתם כי אני יהוה

ישעיהו סו כב

כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עשה עמדים לפני נאם יהוה כן יעמד זרעכם ושמכם