מקורות

ויקרא כג טו

וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימת תהיינה

תוספות נדה לו ב

אלא נראה דאיהו אמר ליה גדייה בדלי"ת רפה כלומר משכהו בדברי טעם עד שיחזור כמו (שמות יב) משכו דמתרגמינן נגודו וכמו (ב"ב דף יג.) גוד או איגוד והוא סבר גדייה בדגש כמו גודו אילנא

איכה ב ג

גדע בחרי אף כל קרן ישראל

בראשית מט יט

גד גדוד יגודנו והוא יגד עקב

זכריה יג ט

וצרפתים כצרף את הכסף

תהלים צ יב

למנות ימינו כן הודע ונבא לבב חכמה

משנה עוקצין ג יב

אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שלש מאות ועשרה עולמות, שנאמר (משלי ח) "להנחיל אוהבי יש ואוצרתיהם אמלא"

עירובין פג ב

והעומר עשירית האיפה…מכאן אמרו האוכל כמדה זו ה"ז בריא ומבורך יתר על כן רעבתן פחות מכאן מקולקל במעיו

ישעיהו סד ג

עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו

מנחות לה ב

והסרותי את כפי וראית את אחורי אמר רב חנא בר ביזנא אמר ר"ש חסידא מלמד שהראה לו הקב"ה למשה קשר של תפילין

שמות לג כג

והסרתי את כפי וראית את אחרי ופני לא יראו

תהלים לא כ

מה רב טובך אשר צפנת ליראיך

ברכות לד ב

עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן וכל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לימות המשיח אבל לעולם הבא עין לא ראתה אלהים זולתך

שמות לג כג

ויאמר לא תוכל לראת את פני כי לא יראני האדם וחי

דברים לד ו

ולא ידע איש את קברתו עד היום הזה

דברים לג כא

וירא ראשית לו כי שם חלקת מחקק ספון

דברים יג א

את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אתו תשמרו לעשות לא תסף עליו ולא תגרע ממנו